Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach Drugich
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

Zarys dziejów oświaty w Radziechowicach

Kronikarzem radziechowickiej oświaty był pan Marian Łysik, niegdyś dyrektor szkoły (pełnił tę funkcję dwukrotnie), podziwiany przez uczniów nauczyciel historii, wychowawca wielu pokoleń, społecznik, człowiek darzony ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Rys historyczny rozwoju oświaty w Radziechowicach pochodzi z tworzonej przez niego kroniki.

Radziechowice Drugie to wieś, która - jak podają źródła historyczne - powstała na przełomie XII/XIII w., za panowania pierwszych Piastów. Była wsią książęcą, później królewską i - jak nakazywała tradycja - we wszystkich wsiach królewskich mężczyźni otrzymywali staranne przygotowanie do rzemiosła rycerskiego, kobiety zaś do prowadzenia domostw.

W XVI w. królowa Izabela przekazała posiadłości Radziechowic, Lipia i Szczepocic oo. dominikanom w Gidlach.

W 1817 r. Radziechowice nawiedziła straszna klęska – pożar. Z 36 domostw ocalały tylko 3. Starszyzna postanowiła wieś odbudować i tak powstały trzy osiedla: Radziechowice I, Radziechowice II i Radziechowice III.

Jak wynika z zapisków i przekazów ustnych ludzi starszych, do czasu pełnej odbudowy wsi, nauka w wielu domach odbywała się w trybie indywidualnym.

Pierwsza zorganizowana szkoła powstała jeszcze przed powstaniem styczniowym w wynajętym budynku, w którym kształcono w języku polskim. Pierwszy budynek szkolny – drewniany pobudowano z inicjatywy nauczyciela Wincentego Depty, rodaka wsi Radziechowice. Uczęszczały tu dzieci z Radziechowic I, Radziechowic II, Radziechowic III i Ładzic.

W 1895 r. kierownictwo szkoły objął Rosjanin – Michajłow, a po nim Litwin Dzieniusiewicz, których celem było rusyfikowanie dzieci. Zajęcia w szkole trwały w okresie zimowym od godzin rannych do zmroku. Nauczano w języku rosyjskim. W ciągu dnia była tylko jedna godzina języka polskiego.

W 1912 r. przybył do Radziechowic nauczyciel Kazimierz Kupczyński, który misję szerzenia oświaty potraktował szeroko. Obok organizowania życia szkolnego dzieci i młodzieży, mobilizował do działalności lokalną społeczność. Między innymi tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. założył w Radziechowicach II Ochotniczą Straż Pożarną.

W 1921 r. kierownictwo szkoły objął Konstanty Syczyński. Człowiek niezwykle prawy, uczciwy, bardzo dobry organizator i gorący patriota. Z jego inicjatywy w powiecie radomszczańskim powołano zgodnie z Ustawą Sejmową – Dozór Szkolny, którego przewodniczącym był Antoni Łysik. Celem tej instytucji było karanie rodziców uczniów, którzy bez usprawiedliwienia opuszczali zajęcia lekcyjne.

W 1925 r. powiatowe władze szkolne podjęły decyzję o zorganizowaniu 3-klasowej szkoły w Radziechowicach II, a zlikwidowaniu 1-klasowych w Radziechowicach I i Ładzicach. W 1938 r., dzięki staraniom kierownika Konstantego Syczyńskiego, utworzono 7-klasową szkołę powszechną na terenie gminy Ładzice. Do tej szkoły uczęszczały dzieci z Radziechowic, Ładzic, Szczepocic, Jedlna, Woli Jedlińskiej, Stobiecka Szlacheckiego, Zdanii.

Wybuch II wojny światowej w wielu regionach zachwiał działalność oświatową – ale nie tu. W dalszym ciągu działa szkoła powszechna, a w 1940 r. przybyły z Wołynia Pan Władysław Bieda w porozumieniu z Kierownikiem Syczyńskim otwierają w domu rodzinnym Leona Kowalskiego – TAJNE GIMNAZJUM, którego absolwentami było ok. 100 uczniów.

W 1956 r. z inicjatywy Kierownika Syczyńskiego rozpoczęto budowę nowej szkoły. Szkołę budowano głównie ze środków zgromadzonych przez ludność miejscową, większość prac wykonywali samodzielnie. Nowy budynek szkoły oddano do użytku w 1958 r. i do dnia dzisiejszego stanowi on główną bazę lokalową szkoły. Po Panu Syczyńskim, kierownictwo szkoły obejmowali kolejno: Marian Łysik, Zbigniew Gałwiaczek, Józef Wypart, Kazimierz Młynarczyk, ponownie Marian Łysik, Zdzisława Krzypkowska, Zbigniew Prudło i wreszcie w 1995 roku (...) Pani Dyrektor Sylwia Łysik.

 

W 1996 r. dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu samorządu gminnego, wykonano generalny remont szkoły, poprawiając zdecydowanie jej standard. Głównym zadaniem była organizacja zaplecza sportowego szkoły, co było zbieżne z zamierzeniami mieszkańców. Wspólnie z Radą Rodziców i Radami Sołeckimi podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej. Do sukcesu tego projektu przyczynili się nie tylko mieszkańcy, ale również Rada Gminy, która podjęła decyzję o budowie. Sala gimnastyczna została wybudowana głównie ze środków gminnych w 2000 roku.

                  

Wprowadzenie reformy oświaty wpłynęło na zmianę sieci szkół na terenie gminy Ładzice. Publiczna Szkoła Podstawowa istniała w Radziechowicach do 2004 r., kiedy to wygasła, a w jej budynku jako samodzielna placówka pozostało istniejące od 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach. 
W 2008 r. stanowisko dyrektora PG w Radziechowicach objęła mgr Jolanta Siemińska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. 
W ostatnim dziesięcioleciu budynek szkoły przeszedł szereg modernizacji: docieplono część budynku głównego gimnazjum, dokonano przebudowy fragmentu 2. kondygnacji oraz przebudowano parter, by stworzyć jak najlepsze warunki dla funkcjonującego w szkole oddziału przedszkolnego. Ponadto dzięki udziałowi w konkursie WFOŚiGW „Moja wymarzona ekopracownia” w 2014 r. w placówce utworzona została nowoczesna ekopracownia „Laboratorium ekologiczne”. 
1 września 2017 r. weszła w życie kolejna reforma edukacji, która wprowadziła wygaszanie istniejących gimnazjów, by ich miejsce ponownie mogła zająć szkoła podstawowa. W murach nowo utworzonej Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziechowicach znaleźli się więc zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie klasy pierwszej, trzeciej i czwartej szkoły podstawowej, którzy do tej pory uczęszczali do PSP w Jedlnie. Ponadto w budynku funkcjonują także oddziały przedszkolne dla 3-, 4-, 5- i 6-latków. W związku z zaistniałymi zmianami kompleksowemu remontowi poddane zostały wszystkie sale na parterze oraz dwie klasy na pierwszym piętrze, z których korzystają najmłodsi uczniowie.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Radziechowicach Drugich mieści się w dwupoziomowym budynku, oddanym do użytku w 1958 r., a całkowicie wyremontowanym w 1996 r. W 2000 r. oddano do użytku dobudowaną przy szkole salę gimnastyczną, a dziewięć lat później docieplono część budynku głównego. W 2015 r. dokonano przebudowy fragmentu 2. kondygnacji (połączono z częścią główną obiektu boczną klatkę schodową, przeniesiono do wyremontowanej części łazienkę dla chłopców i bibliotekę). Jednocześnie przebudowano parter: stworzono nowe wejście boczne, wydzielono część korytarza, toaletę oraz 1 salę i przeniesiono tam z 2. kondygnacji działający w szkole oddział przedszkolny. 
W latach 1999-2017 w budynku funkcjonowało jedyne w gminie gimnazjum, które jest aktualnie w trakcie wygaszania. W związku z reformą oświaty w 2017 r. w budynku przeprowadzono remont. Modernizacji uległy wszystkie sale na parterze oraz dwie klasy na pierwszym piętrze, z których korzystają uczniowie szkoły podstawowej. Pracownie oraz szkolna świetlica zostały pomalowane, wyposażone w nowe meble, niezbędne pomoce dydaktyczne, gry i zabawki edukacyjne, a szatnie odpowiednio przystosowano dla nowych użytkowników. Kapitalny remont przeprowadzony został też w łazience na piętrze. Tu wymieniona została glazura i terakota oraz wszystkie sanitariaty, które dostosowano do wzrostu uczniów. Obecnie oprócz dotychczasowych uczniów, ostatnich dwóch roczników gimnazjum, w szkole funkcjonują klasy: pierwsza, trzecia, czwarta szkoły podstawowej oraz oddziały przedszkolne, do których uczęszczają 3-, 4-, 5- i 6-latki.
Szkoła dysponuje 9 salami dydaktycznymi, w tym:
- ekopracownią „Laboratorium ekologiczne” (utworzoną w 2014 r. dzięki udziałowi szkoły w konkursie WFOŚiGW „Moja wymarzona ekopracownia”), 
- pracownią informatyczną,
- klasopracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w multimedia: biologiczną, geograficzno-historyczną, języka polskiego i języków obcych, 
- klasopracowniami nauczania początkowego,
- klasopracowniami oddziałów przedszkolnych,
- nowoczesną salą gimnastyczną o pow. użytkowej 450 m kw. z zapleczem, 
- salą korekcyjną o pow. 150 m kw. (ze sceną i zapleczem dla grupy teatralnej), 
- świetlicą,
- biblioteką (z internetowym centrum informacji multimedialnej), 
- gabinetem pedagoga,
- gabinetem profilaktycznym.

Osiągnięcia uczniów


Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

Gimnazjum i mieszczący się w sąsiedztwie szkoły Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach współpracują od lat. Mieszkańcy DPS-u zapraszani są na przygotowywane przez młodzież spektakle, a uczniowie uczestniczą w organizowanych przez DPS imprezach sportowych. Od 2005 r. gimnazjaliści współtworzą z grupą teatralną z DPS-u programy prezentowane co roku podczas Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych w MDK oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych DPS w Dąbrowie Górniczej. Dodać należy, że współpraca z DPS-em to nie tylko okazja do wspólnych wyjazdów i występów przed szeroką publicznością. To znaczący punkt w programie wychowawczym szkoły, która uczy tolerancji, wrażliwości i otwartości na potrzeby niepełnosprawnych.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

 • Szkolny Klub „Gimnazjalista-Artysta”

  W roku szk. 2006/2007 gimnazjum wzięło udział w konkursie “Nowy Impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”. Był to projekt Towarzystwa Inicjatyw Europejskich współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Aby przystąpić do konkursu, należało opracować program rozwoju szkoły ukierunkowany na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Autorem i koordynatorem projektu Szkolny Klub „Gimnazjalista-Artysta” była p. dyrektor Sylwia Łysik. Gimnazjum otrzymało na realizację projektu kwotę 60 000 zł. Realizowało go przez rok - od 21 marca 2007 r. Wielka gala finałowa odbyła się 5 lutego 2008 r.

  Uczniowie mogli wziąć udział w kursie tańca, w zajęciach teatralnych oraz - uczyć się gry na instrumentach dętych. Poza tym szkoła dostała pieniądze na zakup instrumentów, przygotowanie sceny teatralnej, zakup kostiumów oraz na organizację wycieczek do teatru i filharmonii. W roku szkolnym 2006/2007 z oferty mogli korzystać uczniowie klas drugich i trzecich, zaś w pierwszym semestrze r. szk. 2007/2008 - pierwszo- i drugoklasiści. Zajęcia prowadzili profesjonalni instruktorzy.

  Kontynuacją projektu jest m.in. działalność grupy teatralnej, którą kieruje mgr Agnieszka Karasek-Wilkoszewska. Ponadto, dzięki projektowi, do gminnej orkiestry dętej - której próby odbywają się w gimnazjum - dołączyli nowi członkowie.

 • „Od szkoły do szkoły”

  W roku szk. 2008/2009 w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Jedlnie opracowany został projekt „Od szkoły do szkoły”, który nagrodzono w ogólnopolskim konkursie Fundacji Nasza Ziemia „Henkel – zielone granty”. Partnerskie szkoły dostały 5 tys. zł na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, dużego wsparcia finansowego udzieliła również gmina Ładzice.

  Efektem projektu jest otwarta 31 maja 2009 r. 17-kilometrowa ścieżka rowerowa biegnąca - głównie lasami - z Radziechowic do Jedlna. Na jej trasie ustawiono 13 tablic informujących o faunie i florze okolicy, a także o historii obydwu miejscowości.

  W ramach projektu w każdej ze szkół odbywały się warsztaty dla uczniów, a zadaniem ich uczestników było opracowanie materiału na tablice stanowiskowe, który wykorzystany został również w folderze promocyjnym. Uczestnicy pod kierunkiem opiekuna zajmowali się też znakowaniem ścieżki, a także wzięli udział w wycieczce krajoznawczej. Zorganizowano konkurs plastyczny na logo ścieżki i na prezentację multimedialną dotyczącą jej walorów przyrodniczych.

Publiczne Szkoła Podstawowa
w Radziechowicach

Radziechowice Drugie 170
97-561 Ładzice
tel. 44 6840823
email: psp_radziechowice@onet.pl
strona szkoły: http://pspradziechowice.pl//


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00

Galerie foto
2009 © Gmina Ładzice