Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

 

Zadania i tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. inicjowanie działań w zakresie:

  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

  2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy:

  1. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy,

  2. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

 1. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując w/w. zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku
   z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
   na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii
   w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

  • kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach są:

1. Andrzej Telecki - Przewodniczący Komisji, lekarz medycyny
2. Lucyna woźniakowska - Zastępca Przewodniczącego, pracownik Urzędu Gminy
3. Renata Ościk - członek, pracownik Urzędu Gminy
4. Grażyna Ościk - członek, pracownik socjalny GOPS
5. Ewa Telecka-Spodynek - członek, psycholog
6. Grzegorz Telecki - członek, policjant

PROCEDURA DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁADZICACH

WOBEC OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU:

 1. Członek rodziny lub funkcjonariusz policji składa podanie o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkohol do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ładzicach

 1. Komisja wysyła do zgłoszonej osoby zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego.

 1. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą uzależnioną i/lub najbliższymi członkami rodziny.

 1. Do zgłoszonej osoby wysyłane jest wezwanie, w celu osobistego stawienia się na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Ładzice (należy zabrać ze sobą dowód osobisty).

 1. Komisja kieruje daną osobę na badanie psychologiczno-psychiatryczne w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia (badanie odbywa się w Gminnym Centrum Informacji w Ładzicach).

 1. Osoba uzależniona ponownie wzywana jest na posiedzenie Komisji, na której Przewodniczący wskazuje sposób leczenia (na ogół jest to terapia w Poradni Odwykowej w Radomsku - osoba sama zapisuje się w Poradni, ustala terminy spotkań, itp.). Co kilka miesięcy zgłoszony wzywany jest w celu przedstawienia podpisanej przez pracowników Poradni karty spotkań (kontrola Komisji nad systematyczną terapią zgłoszonej osoby).

 1. Jeżeli zgłoszona osoba unika stawiennictwa przed Komisją, nie zgłasza się w wyznaczonym terminie na badanie psychologiczno-psychiatryczne, Przewodniczący Komisji kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Radomsku, Wydział Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. Dalsze postępowanie prowadzi Sąd, który wzywa osobę zgłoszoną na badanie w przedmiocie uzależnienia oraz na rozprawę sądową.

  Adres: ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel. 044 684 08 95, Osoba odpowiedzialna: Lucyna Woźniakowska.


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.002009 © Gmina Ładzice