Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

 

Większość klientów ośrodka pomocy społecznej to przeważnie osoby bezrobotne i rodziny o niskich dochodach oraz rodziny wielodzietne. Dlatego też rola pomocy społecznej nie może ograniczać się jedynie do wypłaty świadczeń pieniężnych. Coraz większe znaczenie w obecnej sytuacji społeczeństwa jest praca socjalna - próba pomocy i aktywizacji w różnych sprawach.
W ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy ośrodek pomocy społecznej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku oraz Wójtem Gminy organizuje roboty publiczne, przy których zatrudnione są osoby bezrobotne, znajdujące sie w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej (np. rodziny wielodzietne).
Od lipca 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kierowany do osób w wieku produkcyjnym, które:
- korzystają z pomocy społecznej
- są bezrobotne lub długotrwale bezrobotne.
Rekrutacja oparta jest na podstawie analizy dokumentacji OPS, przeprowadzi ją Kierownik GOPS we współpracy z pracownikami po szczegółowej analizie sytuacji życiowej klientów OPS na podstawie zgromadzonej dokumentacji socjalnej i deklaracji przystąpienia do projektu.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
O pomoc Finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.
Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z:
- sieroctwem,
- bezdomnością,
- bezrobociem,
- niepełnosprawnością,
- długotrwałą chorobą,
- problemami rodzin wielodzietnych,
- trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.
Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli tzw. kryterium dochodowego. Oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe.

Więcej informacji: www.bip.ladzice.pl

Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.002009 © Gmina Ładzice