PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY ŁADZICE
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 
 

 • DEKLARACJA
  udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II” realizowanego za pośrednictwem Gminy Ładzice z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  - deklaracja (pdf)

  - deklaracja (docx) 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Ładzice

ogłoszenie (pdf)

 • Gmina Ładzice informuje, iż uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn. ”Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice”.

  W ramach realizowanego projektu został opracowany, a następnie zostanie wdrożony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice, umożliwiającym m. in. przeprowadzenie oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy oraz wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym.

  Całkowita wartość zadania to 12.300,00  zł, w tym:br /> dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji 6.150,00 zł,
  wkład własny 6.150,00 zł.

   


   

  • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice"


   - sprawozdanie   

  • Wójt Gminy Ładzice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice”
   Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23.10.2017 r. i zostaną zakończone w dniu 06.11.2017 r. Opinie, propozycje zmian, uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2017 r. (wg załączonego formularza).
   Wypełnione formularze dot. konsultacji projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice” należy składać:
   - adres: Urząd Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice,
   - złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ładzice,
   - adres poczty elektronicznej ladzice@ladzice.gminyrp.pl lub pgn@ladzice.pl z dopiskiem
   „Konsultacje społeczne – PGN”.

   Wszelkich informacji w w/w zakresie udziela Lucyna Woźniakowska pod nr tel. 044 684 08 95 lub osobiście w Urzędu Gminy Ładzice, pokój nr 14A.
   - ogłoszenie wójt gminy Ładzice o konsultacjach,

   - formularz,

   - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY ŁADZICE  Informujemy, iż Gmina Ładzice przystąpiła aktualnie do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice". Posiadanie przez Gminę dokumentu w postaci Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ułatwi pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014-2020 zarówno władzom publicznym jak i podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom.
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice pozwoli wskazać najefektywniejsze rozwiązania przyczyniające się do:
  - redukcji emisji gazów cieplarnianych i tym samym poprawy jakości powietrza atmosferycznego,
  - redukcji zużycia energii,
  - zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii,
  - spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia i skóry u mieszkańców gminy,
  - oszczędności środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i transportu,
  - zmniejszenia nakładów na odtworzenie i remonty elewacji,
  - wzrostu świadomości mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów na temat potrzeb ochrony powietrza i środowiska naturalnego.

  Wykonawca PGN – WIELITERM z Wieliczki zwróci się do mieszkańców Gminy Ładzice, działających na jej terenie przedsiębiorców oraz innych użytkowników i wytwórców energii o udział w badaniu ankietowym.
  Celem badania będzie między innymi określenie potrzeb mieszkańców w zakresie przedsięwzięć proekologicznych (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), które mogą być realizowane we współpracy z samorządem lokalnym.
  Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Ładzice, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.
  Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.
  Opracowany projekt dokumentu (PGN) poddany zostanie konsultacjom społecznym.


  PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIET DO DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 r.

  ANKIETY DO POBRANIA:

  Budynki mieszkalne jednorodzinne

  w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@ladzice.pl,
  w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem na adres: pgn@ladzice.pl


  Kwestionariusz ankietowy można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ładzice (Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, Sekretariat - pokój nr 14A)
  Wypełnioną ankietę można również przekazać b przekazać osobiście w Urzędzie Gminy Ładzice(Sekretariat - pokój nr 14A)  Produkcja, usługi, handel

  w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@ladzice.pl,
  w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem na adres: pgn@ladzice.pl


  Kwestionariusz ankietowy można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ładzice (Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, Sekretariat - pokój nr 14A)
  Wypełnioną ankietę można również przekazać b przekazać osobiście w Urzędzie Gminy Ładzice (Sekretariat - pokój nr 14A)

  Budynki użyteczności publicznej
  w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@ladzice.pl,

  Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.  Kontakt z nami
  Adres e-mail do wysyłki ankiet w formie elektronicznej: pgn@ladzice.pl

  Adres korespondencyjny do wysyłki tradycyjną pocztą:
  WIELITERM
  Lednica Górna 217,
  Wieliczka, 32-020 Kraków

  W przypadku niejasności lub pytań dotyczących PGN lub ankiety prosimy o kontakt:
  Dariusz Gawlik, tel. 12 681 11 78 lub e-mail: pgn@ladzice.pl
  Dziękujemy za współpracę  Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.
   
   „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

  Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

  Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie. 

  Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


   Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Ładzice
2009 © Gmina Ładzice