Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ładzice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:https://ladzice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • materiały audiowizualne nie posiadają napisów,
  • część załączników nie posiada dostępnych opisów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Angelika Paleń, email dostepni@ladzice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 684 08 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Ładzice znajduje się przy ulicy Wyzwolenia. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna. Interesanci mogą skorzystać również z wejścia bocznego, znajdującego się przy ulicy Ogrodowej. Budynek posiada dwie kondygnacje: parter oraz I piętro. Przy niektórych pokojach zawieszone są tabliczki z kontrastującą z tłem ramką, pomiędzy podłogą, a ścianą jest dobry kontrast, a także drzwi na I piętrze są skontrastowane z otaczającą je ścianą. W budynku Urzędu zapewnione są miejsca do odpoczynku. Przy schodach zewnętrznych, znajdujących się przy wejściu głównym oraz wewnętrznych brak jest platform i pochylni. Budynek nie jest wyposażony w windę. W przypadku, gdy klient ze szczególnymi potrzebami ( np. z niepełnosprawnością narządów ruchu, poruszający się na wózku, korzystający z chodzika lub kul ortopedycznych) chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Ładzice, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy telefonicznie pod numerem: +48 44 68 408 95 lub mailowo: ladzice@ladzice.gminyrp.pl. Pracownik Referatu Organizacyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby klienta, realizuje je bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę Urzędu, a następnie przekazuje informację o terminie spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. Pracownik obsługuje klienta ze szczególnymi potrzebami w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ładzice, znajdującej się obok wejścia głównego do budynku Urzędu przy ulicy Wyzwolenia. Wejście do sali konferencyjnej wyposażone jest w podjazd o niskim stopniu nachylenia. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą klientowi w opuszczeniu budynku. W przypadku, kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami ( np. słaba, chorująca, osoba z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem) chce skorzystać w usług Urzędu Gminy Ładzice, ale ma problemy z dostaniem się na wyższą kondygnację budynku, może skorzystać z dzwonka, znajdującego się przy wejściu głównym. Pracownik merytoryczny Urzędu, do którego kierowana jest sprawa, przyjmuje osobę na parterze budynku lub w sali konferencynej, zapewniając jej wszelką pomoc. W budynku Urzędu nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność informacji głosowych

Na obecną chwilę w budynku Urzędu nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Urząd Gminy Ładzice nie dysponuje własnym parkingiem.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tę chwilę jest niedostępna.

Powrót do góry