W związku z ryzykiem zarażenia wirusem  COVID-19 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach  zwraca się z prośbą o ograniczenie wpłat gotówkowych w kasie Zakładu.

Wpłaty na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach prosimy dokonywać na poniższy nr rachunku bankowego:

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku o/Ładzice

40 8980 0009 2005 0063 3312 0001

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach


ul. Wyzwolenia 38, 97-561 Ładzice
tel.fax 44 -683-16-30
e-mail: zgk@ladzice.pl

Kierownik – Grzegorz Wroński

Zakład jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00


Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.


Zakres działania Zakładu obejmuje zbiorowe zaopatrzenie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w szczególności:
- zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycia, uzdatniania i przesyłania wody do sieci oraz sprzedaż wody,
- odprowadzanie ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
- eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
- dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki i prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach

Cennik usług komunalnych

Portal e-usług Gminy Ładzice -Zakładu Gospodarki Komunalnej

Powrót do góry