Stypendia Wójta Gminy Ładzice

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ładzice.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:
- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0;
- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:
- uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w artystycznych konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim;
- legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania.
Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium.
Z wnioskami o stypendium mogą występować:
- dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych;
- przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych.

Wyświetlono: 402

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry